درنگ: این مراسم که بزرگترین جنگ گوجه‌ای جهان به شمار می‌رود La Tomatina نام دارد.

La Tomatina 2017
Alberto Saiz / AP

 

La Tomatina 2017
Pablo Blazquez Dominguez / Gett

 

La Tomatina 2017
Alberto Saiz / AP

 

La Tomatina 2017
Alberto Saiz / AP

 

La Tomatina 2017
Pablo Blazquez Dominguez / Getty

 

La Tomatina 2017
Jaime Reina / AFP / Getty

 

La Tomatina 2017
Alberto Saiz / AP

 

La Tomatina 2017
Pablo Blazquez Dominguez / Getty

 

La Tomatina 2017
Pablo Blazquez Dominguez / Getty

 

La Tomatina 2017
Pablo Blazquez Dominguez / Getty

 

La Tomatina 2017
Pablo Blazquez Dominguez / Getty

 

La Tomatina 2017
Jaime Reina / AFP / Getty

 

La Tomatina 2017
Alberto Saiz / AP

 

La Tomatina 2017
Pablo Blazquez Dominguez / Getty

 

La Tomatina 2017
Pablo Blazquez Dominguez / Getty