درنگ: سالانه صدها هزار بیمار خارچی با توجه به توانایی بالای پزشکان ایرانی برای درمان به ایران سفر می‌کنند و سبب رونق گردشگری سلامت در کشور می‌شوند. ساماندهی خدمات رسانی به این نوع توریست هماهنگی بیشتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین وزارت امور خارجه را می‌طلبد.

محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه گفت:  ۲۰۰ بیمارستان در کشور مجوز گردشگری سلامت و جذب بیمار خارجی گرفته‌اند. البته اینکه حدود ۲۰۰ بیمارستان از مجموع هزار بیمارستان استاندارد اعتباربخشی برای پذیرش بیمار خارجی را احراز کرده‌اند، این به این معنی نیست که اکنون فقط این مراکز بیماران خارجی پذیرش می‌کنند. اینها بیمارستان‌هایی هستند که وزارت بهداشت توصیه می‌کند، بیماران خارجی به این مراکز مراجعه کنند. بیشتر این بیمارستان‌ها خصوصی هستند و سرمایه بزرگی محسوب می‌شوند.