درنگ: مارک البیون در کتاب خود تحت عنوان «ساختن زندگی و امرار معاش» درباره یک مطالعۀ آشکار کننده از تاجرانی می‌نویسد که ۲ مسیر کاملاً متفاوت پس از فراغت از تحصیل دانشگاهی طی کردند.

وی چنین می‌گوید: یک بررسی از فارغ التحصیلان دانشکده بازرگانی، سابقه ۱۵۰۰ نفر را از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ مورد مطالعه قرار داده است. در آغاز فارغ التحصیلان به دو گروه تقسیم شدند:

الف: کسانی که گفته بودند می‌خواستند اول درآمد کسب کنند تا پس از آن به دنبال علاقه‌مندی‌های خود بروند.

ب: کسانی که ابتدا به دنبال علاقه واقعی خود بودند و اطمینان داشتند که پول به دنبال آن می‌آید.

هر گروه چند درصد را شامل شدند؟ 

از ۱۵۰۰ فارغ التحصیل در مطالعه موردنظر، کسانی که در گروه الف بودند ۱۲۴۵ نفر را تشکیل می‌دادند و گروه ب ۲۵۵ نفر.

پس از ۲۰ سال ۱۰۱ نفر میلیونر در کل این دو گروه به وجود آمده بود که یک نفر از گروه الف و ۱۰۰ نفر از گروه ب بودند.