درنگ: یکی از علایق غذایی ما، سیب‌زمینی و مشتقات این ماده غذایی است. سیب‌زمینی را یکی از عوامل اصلی چاقی می‌شناسیم اما نمی‌توان از چیپس سیب‌زمینی گذشت. وقتی میزان کالری این ماده غذایی را در مشتقات مختلف بدانیم، چیپس خوردن هم لذت بیشتری دارد.

در جدول زیر، کالری‌های انواع سیب‌زمینی و مشتقات آن مشخص شده است.

کل چربیفیبرکربوهیدراتپروتئینکالریماده غذاییردیف
 – – – –۷۵سیب‌زمینی۱
۳۴٫۱۱۰٫۷۵۳٫۳۵٫۷۵۲۹‌‌چیپس سیب زمینی۲
 –۹۳سیب‌زمینی کبابی۳
۵۰۰چیپس سیب‌زمینی۴
۲۳٫۶۶۰٫۴۵٫۸۴۶۲خلال ذرت و سیب زمینی۵
۳۳۵۶٫۲۲٫۲۵۱۷محصولات پفکی سیب زمینی۶
 –۱۱۰ده عدد چیپس سیب زمینی۷
۲۸٫۱ –۵۸۷٫۲۴۹۹چیپس سیب زمینی برش ضخیم۸
 –۸۰یک عدد سیب زمینی۹
۱۵٫۵۳٫۱۳۴۳٫۳۲۸۰سیب زمینی سرخ شده (French fries)۱۰
۹٫۶۳٫۱۳۲٫۱۳٫۶۲۲۱سیب زمینی میکروویوی پخته۱۱
۲۰٫۸۱٫۱۱۲٫۲۱٫۶۲۳۹سالاد سیب زمینی با مایونز۱۲
 – – – –۱۸۰یک لیوان پوره سیب زمینی۱۳
۰٫۳۱٫۲۱۷٫۸۱٫۵۷۵سیب زمینی تازه پخته در آب نمک۱۴
۱۱٫۲۱٫۳۱۳٫۷۱٫۵۱۵۷سالاد سیب زمینی با سس فرانسوی۱۵
۳۲٫۴۹٫۵۹۵۱٫۳۶٫۴۵۱۰چیپس سیب زمینی سیب زمینی با پوست۱۶
۶٫۷۳۳۰٫۱۳٫۹۱۸۹سیب زمینی خانگی سرخ شده در روغن ذرت۱۷
۱۷٫۲ –۳۷٫۵۴۳۱۱سیب زمینی سرخ شده مک دونالد۱۸
۲۳٫۱ –۵۶٫۷۷٫۱۴۴۹اسنک از مخلوط غلات و آرد سیب زمینی۱۹
۴٫۳۱٫۳۱۵٫۵۱٫۸۱۰۴سیب زمینی کهنه له شده با کره۲۰