درنگ: این اقدام خلاقانه توسط دو جوان گلکار محلاتی صورت گرفته است. آنها روی گلدان مطالب مربوط به عروسی خود را درج کردند و در داخل گلدان نیز گیاهان زیبایی کاشتند. در واقع این زوج هم به مهمانان خود گل و گیاه هدیه دادند و هم آنها را برای عروسی خود دعوت کردند.

این زوج با این اقدام خود هم به ترویج فرهنگ گل و گیاه پرداختند و هم فرهنگ صرفه جویی در کاغذ را نشر دادند.