درنگ: کتاب «زنان در علم» چاپ ۲۰۱۶ آمریکا است که ۵۰ دانشمند زن پیشگام را به کودکان معرفی می‌کند. این کتاب با معرفی مریم میرزاخانی نابغه ریاضی تمام می‌شود.

معرفی پروفسور مریم میرزاخانی (راست) در کتاب «زنان در علم» (چپ)