با ورود به سایت زیر و وارد کردن شماره ملی می توانید متوجه شوید که ممنوع الخروج هستید یا خیر

http://exitban.ssaa.ir