درنگ: استفاده مداوم از هندزفری به ویژه با صدای بلند، اثرات مخربی روی سلول‌های مویی گوش دارد و به تدریج گوش را ناشنوا می‌کند.

این ناشنوایی تدریجی اوایل به صورت «وزوز» کردن گوش است که البته قابل ترمیم است ولی به یکباره گوش به ناشنوایی می‌رسد که در این حالت شنوایی غیرقابل برگشت است.

احتمال عفونت مجرای گوش در قسمت بیرونی به دلیل ثابت ماندن هندزفری در مجرای گوش وجود دارد. این عفونت‌ها می‌تواند به صورت عفونت‌های قارچی و باکتری نمود پیدا کند که با رشد باکتری‌ها به گوش آسیب می‌رسد.

امواج بعضی از هندزفری‌های غیراستاندارد نیز عوارضی مانند سردرد، سرگیجه، منگی و خستگی را به دنبال دارد.

صدمات محیطی نیز از خصوصیات هندزفری است، فردی با هندزفری به خیابان قدم می‌گذارد، هیچ صدایی جز صدای موزیک خود نخواهد شنید و با محیط بیرون خود ارتباط برقرار نمی‌کند؛ این موضوع نیز آسیب‌هایی را به دنبال دارد.