در تحقیقی تازه که در مجله مموری کانادا انجام شد از ۷۵ دانش آموز خواسته شد تا ۱۶۰ کلمه را به خاطر بسپارند. پس از دو هفته و بعد از امتحان کردن روش های مختلف یادگیری تعدادی کلمه را به آنها نشان دادند و مشخص شد که %۷۷ از دانش آموزانی که با صدای بلند کلمات را خوانده و به خاطر سپرده بودند در به یاد آوری کلمات موفق بوده اند و بدین ترتیب این روش روشی مناسب برای یادگیری بهتر محسوب می‌شود.

محققان می‌گویند دلیل این مساله خواندن یا شنیدن مطلب نیست بلکه شنیدن صدای فرد توسط خودش موجب فعال کردن حواس مختلف و برقرار کردن ارتباط در نقاط مختلف مغز می‌گردد که این امر باعث شده تا داده ها به نحو بهتری در ذهن انسان ثبت شود.