درنگ: این نویسنده پیشکسوت در این پیام که در اختیار ایسنا قرار داده نوشته است:

فرخنده و متبرک باد جشن دیرینه‌سالِ زمین، نوروزِ بهار بر همه‌ هم‌میهنان – ایرانیان و همه‌ مردمان.
دور باد نفرین نحسی‌ها، جنگ و جنایت و قحطی و دروغ و دربه‌دری.
کور باد چشم تنگ ناکسانی که خاک را به خون خلایق آغشته می‌دارند.
نزدیک و به دست باد زیستنِ باآفرین؛ رویش و صلح و مدارا با همگان در دستانِ بخشنده‌ی خاک.

محمود دولت‌آبادی
پایان اسفندماه ١٣٩۶