خسارات ۳۵۰ میلیارد ریالی ناشی از سیل را در  واحدهای صنفی و صنعتی در استان گلستان ببینید