درنگ : نمودار زیر وضعیت سوددهی یا زیاندهی ۲۴ صنعت کشور را در ۵ سال اخیر نشان می‌دهد.