درنگ : این پوسترها  که به همت فعالان حوزه زنان در ایران طراحی شده است به چگونگی برخورد با آزار و اذیت خیابانی زنان در ایران می‌پردازد و مجازات‌هایی که قانون برای این آسیب اجتماعی در نظر گرفته است را گوشزد می‌کند.