درنگ: پس از آنکه تصاویری از چشم این توفان از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین ارسال شد، اکنون تصاویری که توسط هواپیمای مطالعات اقلیمی متعلق به سازمان هوا و اقیانوس‌شناسی آمریکا دز درون چشم این توفان ثبت شده‌ است نیز در فضای مجازی منتشر شده‌ است.