درنگ: مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با انتشار ویدئویی از گفته‌های چارلی چاپلین در زمان جنگ جهانی درباره هیتلر نوشت: چه دردی بدتر از اینکه بازیگر کمدینی مثل چاپلین که تمام عمرش مشغول خنداندن ما بوده این چنین از درون بخروشد و سخنانی ز آتش تافته از دهانش زبانه کشد؟!