درنگ :  علی ربیعی وزیر رفاه با انتشار ویدئوی زیر منتی را نیز منتشر کرد.
متنی که ربیعی نیز در این زمینه منتشر کرد را در زیر بخوانید:
وزیر