درنگ : اندی ساندنس در سال ۲۰۰۶ بخش زیادی از صورتش را به دلیل شلیک گلوله توسط خودش، از دست داد. او دندان‌ها، دماغ و بخش بزرگی از فک بالا و پایین را از دست داده بود و روزگار سختی را سپری می‌کرد.

کالن رودی راس در سال ۲۰۱۶ اقدام به خودکشی کرد و همسر باردارش را تنها گذاشت. وی پیش از مرگ برای اهدا عضو اعلام آمادگی کرده‌بود. پس از چندین جراحی در کلینیک مایو پزشکان توانستند چهره راس را به صورت ساندنس پیوند بزنند.

پس از بهبود، لیلی همسر راس به همراه فرزندش لئونارد با مردی که چهره همسرش را دریافت کرده ملاقات می‌کنند.