درنگ: روزنامه سیاست روز نوشت:

* از زمان صدور و ابلاغ حکم برای جلب مرتضوی به جرم معاونت در قتل، بیش از یک ماه می‌گذرد. ۱۲ اسفندماه سال گذشته بود که حکم جلب او صادر شد و از آن زمان تا روز گذشته او همچنان آزاد بود و در این اواخر ناپدید شده بود که در یکی از شهرهای شمال کشور شناسایی و دستگیر شد.

* تصور او بر این بود که حکم صادر شده اجرا نخواهد شد، چراکه چنین افرادی به خاطر جاه‌طلبی قدرتمندانه خود، هیچ‌گاه تصور نمی‌کنند روزی گرفتار قانون شوند و چه مناسب بود که سعید مرتضوی با پای خود برای اجرای حکم ۲ سال زندان مراجعه می‌کرد و به قانون و حکم صادر شده از سوی دادگاه احترام می‌گذاشت.

* فرار او از اجرای قانون بی‌توجهی به قوانینی است که خود او زمانی مجری آن بود. دو سال پیش زمانی که از او پرسیده بودند که اگر حکم علیه شما صادر شود و به زندان محکوم شوید به آن حکم تمکین می‌کنید، مرتضوی چنین پاسخ داده بود؛ قطعاً با جان و دل حکم را می‌پذیریم و بر روی چشم می‌گذارم.