بیش از نیمی از ایشان فاقد کنترل اسفنکتری (اجابت مزاج) وخانواده می باشند را توسط ۲۰۷ نفر کادر پرستاری ، پزشکی ، پیراپزشکی ، روانشناسی ، مددکاری و…برعهده دارد واز هیچگونه اعتبار و یارانه دولتی بهره مند نمی باشد و تامین هزینه های مربوطه توسط مؤسسه خیریه نیک آفرینان غدیر و موسسات و شرکتها وافراد خیر تامین میگردد.

گزارش تصویری از برنا