تصاویر عمامه‌گذاری فرزند سیدحسن خمینی توسط آیت الله محقق داماد