درنگ: زهرا و نرگس موسوی دختران میرحسین موسوی در صفحه اینستاگرام خود نوشتند: ما هم مانند شما دوستان عزیز، از آزادی و دیدن مصوبه رفع حصر غیرقانونی از سوی ارگانها و افراد شناخته شده با مسولیت مشخص مبنی بر رفع آن استقبال می‌کنیم و حتی اگر همین لحظه اگر رویت شد خبر آن را در صفحه‌هایمان منتشر خواهیم کرد و هر رفتار و خبر به غیر از این با نیت نامکشوف امنیتی است.

  پایان حصر زهرا رهنورد | او بدون محافظ تردد می کند | جزئیات دیدار با کروبی