درنگ : اسد ابوخلیل استاد دانشگاه در ایالات متحده در واکنش به این تصویر در توئیتر خود نوشت: «ملکه زیبایی عراق با خوشحالی در کنار ملکه اشغالگری و خشونت ایستاده است.»

کاربر دیگری نوشته است: «عکس یک عرب با یک اسراییلی الزاما نشانه موافقت با سیاست خارجی این رژیم اشغالگر و خصومت آن با صلح و حقوق بشر نیست.»

یکی دیگر از کاربران مشهور یوتیوب با نام سابرین بنونی نیز در توئیتی با اعتراض به این عکس گفت: حتی اگر قصد آن ایجاد صلح بوده این سلیقه همه نیست.