درنگ: مادر ۲۲ ساله «کامدن» از او و برادر نوزادش «جکستون» درحالی فیلم گرفته‌ است که هردو روی تخت دراز کشیده‌اند و نوزاد شروع به گریه می‌کند.

کامدن با دیدن گریه برادرش تلاش می‌کند با کمک صورت و آرنجش پستانک را از روی تخت برداشته و آن را در دهان جکستون قرار دهد تا گریه او متوقف شود.