درنگ :  همسر و دختر او به سمتش دویدند تا او را در آغوش بکشند اما شان پسر کوچکش به اندازه‌ای احساساتی شد که واکنشی کاملا متفاوت نشان داد. او به جای اینکه به سمت پدر بدود در جای خود ایستاد، دست‌ها را به زانو تکیه و بهت‌زده گریه کرد.