درنگ: رندی تامپکینز در حال راندن خودروی خویش بود که متوجه شد خودرویی در مسیری نادرست درحال حرکت به سمت اوست. او بلافاصله متوجه وضعیت راننده شده و از ماشین پیاده می‌شود و از پنجره کنار راننده خود را به درون خودرو انداخته و انگشتانش را درون دهان راننده قرار می‌دهد تا مانع از خفگی او شود و همزمان خودرو را متوقف می‌کند.