درنگ :  هیچ‌یک از این رویداد‌ها به تنهایی پدیده غریبی به شمار نمی‌روند اما وقوع همزمان آنها است که ماه شب ۳۱ ژانویه را متفاوت از ماه‌های دیگر خواهد ساخت.

ماه کامل نیازی به توضیح ندارد، عبور ماه از میان سایه زمین عامل ایجاد ماه‌ گرفتگی است. ماه‌گرفتگی همیشه زمانی رخ می‌دهد که قرص ماه کامل باشد. ماه گرفتگی چهارشنبه در آسیا، استرالیا،‌ اقیانوس آرام و آمریکای شمالی قابل مشاهده خواهد بود.

زمانی که ماه‌گرفتگی رخ می‌دهد،‌ ماه با حرکت به میان سایه زمین تاریک‌تر می‌شود و زمانی که این سایه تمام سطح ماه را در بر می‌گیرد، ماه سیاه نمی‌شود، بلکه تحت تاثیر پدیده‌ای به نام پراکندگی رایلی، قرمز دیده می‌شود.

مولکول‌های گاز درون اتمسفر زمین طول موج آبی نور خورشید را پراکنده می‌کنند، درحالی که طول موج سرخ را از خود عبور می‌دهد. به همین دلیل است که آسمان آبی و طلوع و غروب سرخ رنگ هستند. زمانی که خورشید در ارتفاع است،‌ نور سرخ از اتمسفر عبور کرده و به زمین می‌رسد درحالی که نور آبی در هر جهتی پراکنده شده و راحت‌تر به چشم می‌رسد؛ اما در زمان طلوع خورشید، زاویه خورشید در آسمان کم است از این رو نور سرخ مستقیم به چشم بیننده می‌رسد و نور آبی از چشم دور می‌شود.

در مورد ماه‌گرفتگی نیز نور خورشیدی که از اتمسفر عبور کرده و به سمت ماه بازتابنانده می‌شود، توسط اتمسفر فیلتر شده و به رنگ سرخ دیده می‌شود. در کنار تمامی این موارد،‌ ماه‌گرفتگی ۳۱ ژانویه ماه آبی نیز درنظر گرفته می‌شود. دو نوع ماه آبی در جهان وجود دارد. اولین نوع آن ماه کاملی است که برای دومین‌بار در ۲۹٫۵ روز از یک ماه دیده می‌شود.

از آنجایی که بین دو قرص کامل ماه ۲۹٫۵ روز فاصله وجود دارد، معمولا در هر ماه تنها یک قرص کامل در آسمان دیده می‌شود و اگر طول یک ماه بیش از ۲۹٫۵ روز شود ممکن است فرصت دیدن دو قرص کامل ماه در آسمان به وجود آید. ماه کامل یکبار در اول ژانویه و تا دو روز دیگر در ۳۱ ژانویه در آسمان شب دیده خواهد شد و پدیده دوم به ماه آبی مشهور است.

در کنار تمامی این رویداد‌های همزمان، پدیده اَبَرماه نیز حضور خواهد داشت، یعنی ماه بزرگتر از همیشه در آسمان شب خواهد درخشید. مدار ماه به دور زمین یک کره کامل نیست و شکلی بیضوی دارد، به این دلیل فاصله ماه تا زمین هرگز ثابت نیست.

به نزدیک‌ترین فاصله ماه تا زمین حضیض گفته می‌شود و ماه کاملی که در نقطه حضیض دیده می‌شود،‌ اَبَرماه یا سوپرمون نام دارد. این رویداد در تاریخ اول ژانویه نیز رخ داده‌است،‌در اثر این پدیده ماه بزرگتر و درخشانتر از همیشه دیده خواهد شد.