صدا: سجاد افشاریان
ترانه و آهنگ: سیاوش پارسامنش
آرانژمان: نیکان
نوازندگان :
ویلن، ویولا : پیام طونى
سنتور :داوود شیرازى
ناشر :نشر و پخش جوان