درنگ: صدای اصلاحات در یکی از مطالب امروز خود به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو تابعیتی‌ها پرداخته است. در این گزارش آمده است در میان ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی فرزندان مسئولان عالی رتبه‌ای نظیر وزیر امور خارجه و نفت و برخی مشاوران و دستیاران رئیس جمهور در گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌های دولت رسما منتشر شد اما هنوز از سوی دولت واکنشی نشان داده نشده است.