درنگ : براساس مستند سرشماری سال ۱۳۹۵ استان تهران، این استان در طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۰ بیش از ۲۰ درصد جمعیت مهاجر در کشور را داشته است. (۹۵۱۲۴۸ نفر) که این رقم در دوره ۹۰-۸۵ معادل ۱۷/۷ درصد معادل (۹۷۹۶۳۶ نفر) بوده که همواره در طی این سال‌ها مهاجرپذیرترین استان کشور بوده است.

  ١٢٠ هزار خانوار، «مسکن اشتراکی» را تجربه می‌کنند | چند خانواده در ۵٠ متر

استانی که رتبه بعدی مهاجرپذیری را در بین استان‌های کشور دارد، خراسان رضوی است که با سهم ۷/۳ درصدی مهاجران کل کشور، نشان دهنده تفاوت سهم با استان تهران است. در واقع استان تهران به عنوان پایتخت جدابیت بیشتری برای مهاجران دارد.

همچنین استان اصفهان با سهم ۶/۸ درصدی از مهاجرپذیری در رتبه سوم قرار دارد.

Kaveh Kazemi/Getty Images
تهران