مقایسه سن وزرا نشان می‌دهد که کابینه پیرتر شده است