درنگ: بر این اساس، حداقل دستمزد برای هر یک ساعت کار در کشورهای فرانسه، استرالیا، لوگزامبورگ، آلمان، کانادا، ژاپن، آمریکا، برزیل، روسیه، مکزیک و ایران مورد بررسی قرار گرفت که مکزیک در پایین‌ترین رده کمترین دستمزد برای هر ساعت کار قرار دارد:

 

 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت کار در فرانسه: ۴۲۰۰۰
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت کار در استرالیا: ۴۱۶۲۵
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت در لوگزامبورگ: ۴۱۲۵۰
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت در آلمان ۳۸۶۲۵
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت در کانادا ۳۰۳۷۵
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت در ژاپن ۲۷۷۵۰
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت در آمریکا ۲۷۰۰۰
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت در برزیل ۷۵۰۰
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت در روسیه ۴۸۷۵
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت در ایران ۴۲۲۸
 • نرخ حداقل دستمزد برای هر یک ساعت در مکزیک ۳۳۷۵