درنگ: مردی پس از ارتکاب یک قتل در شیراز، دختر یکساله اش را نیز کشت.

رامین پدر این دختر بچه گفت: پس از آن که فهمیدم فردی که از او انتقام گرفته بودم در بیمارستان فوت کرد، سایه مرگ و اعدام را بالای سر خود دیدم.

وی افزود: در این مدت، به این نکته فکر می کردم که چگونه آوا دخترم در یتیمی و بدون داشتن پدر زندگی خواهد کرد و تصمیم گرفتم برای اینکه آوا بدون پدر، بزرگ نشود دخترم رابه قتل برسانم.

رامین اظهار داشت: با خرید مرگ موش و محلول کردن آن در آب، سم را کم کم به دهان دخترم ریختم و آوا هم تمام سم موش را خورد و جان داد.