درنگ : چند وقتی می‌شود که پارچه‌های گل‌گلی جای خود را در صنعت مد بانوان پیدا کرده است اما به تازگی این پارچه‌ها وارد مد مردانه هم شده‌اند. کروات‌هایی با طرح گل‌های بهاری که انتخاب خوبی برای فصل آینده خواهد بود.