درنگ :  نمایش الیور توئیست به  حسین پارسایی و با حضور مهناز افشار به روی صحنه رفته است.
مهناز افشار