درنگ: مشرق نیز در این زمینه نوشت: مکانی که در سریال پایتخت به عنوان کارخانه جنگ زده سوریه نشان داده شد، سیلوی گندمی بود که بدلیل نزدیکی به کارخانه سیمان شهر ری و آلودگی‌های ناشی از آن چند سالی است که تعطیل و به محل دیگری منتقل شده است.