درنگ: یک استارت آپ (شرکت نوپا) بلغاری به منظور جلوگیری از تولید این حجم زباله در سال لیوان‌هایی برای قهوه‌های بیرون‌بر طراحی کرده که خوراکی هستند و می‌توانند برای ۴۰ دقیقه قهوه داغ را درون خود نگه دارند بدون اینکه روی طعم قهوه اثر بگذارند و یا از مقاومت لیوان کاسته شود.