این رنگ‌ها از قابلیت رسانایی الکترونیکی برخوردارند و کافی است براساس این قابلیت به آنها برنامه‌ای داده شود. برای مثال می‌توان سطح را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که چراغی را خاموش یا روشن یا شدت نور آن را کم و زیاد کرد.