تصویر اصغر فرهادی و خاویر باردم روی فرش قرمز جشنواره کن ۲۰۱۸
  دستان پنه لوپه کروز در دستان اصغر فرهادی | تصاویر اصغر فرهادی، پنه لوپه کروز و خاویر باردام در افتتاحیه جشنواره کن