فیلم | حرف‌های جنجالی مشایخی علیه عزت الله انتظامی | برای شهبانو تنبک می‌زد
  توضیحات مشایخی درباره اظهاراتش علیه انتظامی | دو بازیگر جوان نباید حرفی می‌زدند
  فیلم | واکنش نوید محمدزاده نسبت به اظهارات مشایخی علیه عزت الله انتظامی