دلیل استعفای نجفی از شهرداری تهران را ببینید | صدراعظم نوری: بیماری نجفی بیماری رجال سیاسی کشور است! | هاشمی: پس هر کسی این بیماری را ندارد رجل سیاسی نیست