فیلم | اعلام ٧ نفر کاندیدای منتخب شورا برای تصدی شهرداری تهران | محسن هاشمی در لیست نیست
  نخستین اظهار نظر محسن هاشمی درباره حضور در شهرداری تهران | جهانگیری موافق است