درنگ: راهبه‌های کونگ‌فو کار ساعت‌ها به زنان و دختران هندی علاقمند آموزش می‌دهند تا در مقابل حمله هر متجاوز مقابله کنند. ضربه‌های پر انرژی، پرش، ضربه‌های مداوم و حرکات رزمی یکی از موفقیت‌های این رزمی کاران در مبارزه با مهاجمان است.