نخستین اظهار نظر محسن هاشمی درباره حضور در شهرداری تهران | جهانگیری موافق است