تصاویر باورکردنی نیست؛ مربی مرد دختران تایلند با روسری در مسابقات گرگان