واکنش تند یک بازیگر به برنامه هفت و رشیدپور | از مهدویان ناراحتم که نزد توی دهن مجری!
  دوئل رشیدپور و حجازی‌فر با ادبیات تند ادامه دارد | از تو دهنی به رشیدپور تا کلمات رکیک ناموسی!