درنگ: اما خوشی خانم ترزا می بسیار کوتاهتر از حد انتظار بود زیرا شبکه‌های اجتماعی به سرعت از عکس‌های ساختگی که موج مکزیکی او را به باد تمسخر گرفته‌اند پر شد. کاربران تلاش او در مشارکت برای ایجاد موج مکزیکی را بسیار ساختگی و عجیب توصیف کردند.


یکی از کاربران در توضیح یکی از تصاویر موج مکزیکی معروف نوشته که این آقا تمامی احساسات ما را درباره ناتوانی ترزا می در انجام موج مکزیکی در نگاهش خلاصه کرده‌است.