این عنکبوت در جنگل‌های هاوایی برای اولین بار دیده شده و البته برای انسان نیز خطری ندارد. این گونه گاهی اوقات به صورت‌های ناراحت نیز دیده شده است. تعداد زیادی از آن در دنیا وجود ندارد.