درنگ: عباس آخوندی در بخشی از جلسه استیضاح خود گفت: آقای قاضی پور من اهل سالوس نیستم، اهل ریاکاری نیستم. وزیری که برایش شایعه درست کرده بودند که ۷۰۰۰میلیارد تومان پول دارد، بدانید کل موجودی من چهارونیم میلیون تومان است. دخترم نیز ۶۳۰هزار تومان در حساب دارد.

وی گفت: لباس مرتب پوشیدن دلیلی بر پولداری نمی‌شود!

آخوندی افزود: می دانم چرا روی من فشار است و این همه شایعه برای چیست هر موقع هواپیما می خرم، پول دلالی نمی‌دهم. معلوم است دلال‌ها این کارها می‌کنند.