معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى تبریز در این زمینه اعلام کرد: بیماری با سابقه مصرف داروهای روانگردان با تشخیص مسمومیت ناشی از مصرف دارو بستری می‌شود. هنگام مداخله توسط همکار خدماتى بخش، بیمار بیقرار به وی حمله کرده و وی برای مهار بیمار، متوسل به خشونت می شود. علیرغم عدم وجود سوءنیت، چون قسمتی از اقدامات، خارج از شأن خدمتگزاران سلامت تشخیص داده شد، کادر خدماتی مربوطه به دادگاه معرفی و و از کار برکنار شده و پایان کار به وى ابلاغ شد.