درنگ:  سارق با شلیک دو گلوله قصد سرقت از بانک را داشت که پس از این حادثه رئیس بانک به‌سرعت از بانک خارج شده و درب شعبه را به روی سارق قفل می‌کند و سارق در بانک گرفتار می‌شود. در این حادثه بر اثر تیراندازی سارق مسلح، یکی از کارمندان بانک از ناحیه کتف مجروح شده و با حضور مأموران پلیس فرد یادشده دستگیر می‌شود.